Aansprakelijkheidsverzekering Vergelijken

Dekking Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Een aansprakelijkheidsverzekering is van invloed om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering bedoeld voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële gevolgen van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt gebreken of letsel aan anderen veroorzaken.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij dekking aansprakelijkheidsverzekering particulieren is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je vriendin kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het spelen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor dit type schade. Een WA verzekering vergoedt de schade als jij of je dochter per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je partner als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade waar jij ofje partneraansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook verantwoordelijk voor schadeaangericht door je huisdier.daarnaast ben jijaansprakelijk voor gebreken die is voorzaakt door een mankement aan jouw woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een gebreken veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u aansprakelijk voor deze gebreken. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude kosten die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de onkosten omde schade te dekken betalen. Het is niet vereistom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel welzo slim zijn. Het hoeft trouwens nietzo te zijn dat u de gebreken zelf veroorzaakt heeft. Een kapottewaterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan verkeren.Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te verzekeren voorschades waar je wettelijkverantwoordelijk voor wordt gehouden. Dit zijnschades die je aandoet aan personen of de goederen van andere mensen.Denk aan de computer van je collegadie je uit je handen laat vallen. Of je oom diestruikelt over een laaghangend touw in jouw huisen zijn arm breekt. De aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaalt bijna alleschade die jij hebt veroorzaakt, ook die vanbijvoorbeeld je huisdieren. Met eenaansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een schade van ruim een miljoen euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo,maar ook die van degene die je per ongelukgebreken toebrengt. Wij helpen bijhet kiezen van de beste AVP voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen gebreken aan anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel WAverzekering genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering vergoed letselschade en zaakschade
  • Opzettelijke schade is nietverzekerd
  • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen gebreken aan zaken of letselgebreken wordt niet betaald

Een WAverzekering is een verzekering die schade die jij alsverzekeringnemer aan een ander of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekerde schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 gedekt pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een WA verzekering verplicht?

In Holland is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Ook met kinderen zit eentegenslag in een nihil hoekje. Dekosten voor het vergoeden van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een WAverzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per 12maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enabsoluut geen reden om een polisniet aan te gaan. Ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je gedekttot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekeringheeft een ruime dekking. Als jij voor de wet verantwoordelijkbent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering.De aansprakelijkheidsverzekering dektniet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, maar ook dievan eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonendeouders en logés. Er zijn maar enkele situatiesdie zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldtniet voor schades die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Wanthiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Ook gehuurde spullen,onder meer voor een verbouwing of feest, zijn niet verzekerdvia de aansprakelijkheidsverzekering.Maar ook het jachtdreiging en schadebij hoogrisico sporten is uitgesloten. schadedie je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet vergoeddoor de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een WA verzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren kost een paar euro per maand. De exactekosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats enleeftijd. Ook maakt het tevens uit of je de AVP alleen afsluit of dat je tevens je partneren/of kinderen meeverzekert.

Met een WAverzekering bent u gedekt op welk moment uaansprakelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerekosten die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

WA Verzekering verplicht

Nu is hetvanzelfsprekend niet de bedoeling dat jevoor elke kleinigheid (dubbel) verzekerd bent, maar het kan geen kwaadom je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wiltaan gaan als het om aansprakelijkheid gaat. Het is ergvervelend als je per ongeluk een gebeurtenis veroorzaaktwaar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen.Ook is voor iedereen die een voertuig bezit,doorgaans een (personen-)auto,de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veelverzekeringsmaatschappijen dan ook wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandsewetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Wanneer de WAAutoverzekering nietgeboden was, dan zou na veel aanrijdingenniet alleen het menselijke leed maar ook het financiële leed niet teoverzien zijn.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor dekking aansprakelijkheidsverzekering particulieren vinden.

Scroll to top